หน้าแรก ลงทะเบียน Pre-congress การชำระเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร ที่พัก

Close

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เลื่อนการจัดประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 35

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้หน่วยงานหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรม การประชุม ฝึกงาน ดูงาน ที่มีคนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ สาขาวิชาศัลยศาสตร์พิจารณาแล้วเห็นควรเลื่อนการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 35 ออกไปก่อน และจะกำหนดวันจัดประชุมใหม่ตามความเหมาะสม

  ทั้งนี้ ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยมาล่วงหน้า โดยขอให้ท่านติดตามข่าวสารเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อการสอบวุฒิบัตรฯ ได้จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย